نمایش یک نتیجه

استاندارد ISO

7,360,000  1,728,000 

استاندارد IEEE

4,600,000  1,568,000 

استاندارد IEC

5,244,000  1,568,000 

استاندارد DIN

6,440,000  1,664,000 

استاندارد BSI

9,200,000  1,728,000 

استاندارد AWS

2,024,000 

استاندارد ASTM

6,440,000  1,664,000 

استاندارد ASME

4,600,000  1,960,000 

استاندارد ASHRAE

1,600,000  1,400,000 

استاندارد API

6,440,000  2,500,000 

استاندارد ANSI

2,024,000  1,800,000 

استاندارد AGMA

1,840,000  1,500,000