نمایش یک نتیجه

استاندارد IEEE

4,600,000  1,568,000