نمایش یک نتیجه

استاندارد ISO

7,360,000  1,728,000 

استاندارد IEEE

4,600,000  1,568,000 

استاندارد IEC

5,244,000  1,568,000 

استاندارد DIN

6,440,000  1,664,000 

استاندارد BSI

9,200,000  1,728,000 

استاندارد AWS

1 از 5
2,024,000 

استاندارد ASTM

6,440,000  1,664,000 

استاندارد ASME

4,600,000  1,960,000 

استاندارد ASHRAE

1,600,000  1,400,000 

استاندارد API

6,440,000  2,500,000 

استاندارد ANSI

2,024,000  1,800,000 

استاندارد AGMA

1,840,000  1,500,000