نمایش یک نتیجه

استاندارد ISO

7,360,000  1,182,200 

استاندارد IEEE

4,600,000  998,200 

استاندارد IEC

5,244,000  998,200 

استاندارد DIN

6,440,000  1,108,600 

استاندارد BSI

9,200,000  1,610,000 

استاندارد AWS

2,024,000  345,000 

استاندارد ASTM

6,440,000  1,108,600 

استاندارد ASME

4,600,000  1,449,000 

استاندارد ASHRAE

1,600,000  805,000 

استاندارد API

6,440,000  2,070,000 

استاندارد ANSI

2,024,000  1,265,000 

استاندارد AGMA

1,840,000  920,000