نمایش یک نتیجه

تلفات انرژی الکتريکی و رهيافت کاهش آن توسط شرکت برق کره (KEPCO)

تلفات انرژی الکتريکی و رهيافت کاهش آن توسط شرکت برق کره (KEPCO)

50,000 
توليد همزمان برق و حرارتchp

طراحی CHP (توليد همزمان برق و حرارت)

100,000 
طرح سيستم برقرساني كارخانه

طراحی سيستم برقرساني یک كارخانه

50,000 
هدفگذاری شبکه های هوشمند در ايران

فایل Word هدفگذاری شبکه های هوشمند در ايران

100,000 
انتخاب بهينة بين کليد قدرت و فوزيبل برای حفاظت اولية ترانسفورماتورها

انتخاب بهينة بين کليد قدرت و فوزيبل برای حفاظت اولية ترانسفورماتورها

200,000 
بكارگيري طرحهاي مبتني بر ريسك براي مديريت داراييها

بكارگيري طرحهاي مبتني بر ريسك براي مديريت داراييها

80,000 
بررسي شرايط و مشخصه هاي تست نوعي پستهاي پيش ساخته

بررسي شرايط و مشخصه هاي تست نوعي پستهاي پيش ساخته

100,000 
احداث پارک انرژيهای نو

بررسی احداث پارک انرژيهای نو

120,000