تابع CONCATENATE

تابعCONCATENATE

شرح عملکرد

تابع Concatenate، دو یا چند رشته‌ی متنی را به هم الحاق می‌کند (می‌چسباند).

توابع مرتبط یا مشابه

عملگر &

شکل و ساختار

CONCATENATE( text1, text2, … text_n )

پارامترها یا آرگومانهای ورودی

text1، text2، … و text_n : رشته‌های عددی هستند که میخواهیم به هم الحاق شوند. با این فرمول می‌توان حداکثر ۲۵۵ رشته‌ی متنی را به یک رشته تبدیل نمود.

همچنین برای الحاق دو یا چند رشته، می‌توان از عملگر & نیز استفاده نمود (عملگر & صفحه‌ی ۶).

قابل استفاده در

Excel 2013, Excel 2011 for Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

نوع تابع در اکسل:

Worksheet function

مثال (به عنوان تابع در صفحه‌ی کاری)

مطابق شکل، متناسب با فرمولی که در سلول A3 نوشته می‌شود، نتایج زیر حاصل می‌گردند:

=CONCATENATE(A1, A2)

نتیجه: “Alphabet”

=CONCATENATE(“Tech on the “, “Net”)

نتیجه: “Tech on the Net”

=CONCATENATE(A1, “bet”,” “,”soup”,”!”)

نتیجه: “Alphabet soup!”