عملگر &

عملگر &

شرح عملکرد

عملگر & جهت الحاق و چسباندن چند رشته‌ی متنی استفاده می‌شود. این عملگر بین رشته‌هایی که قرار است به هم چسبانده شوند، قرار می‌گیرد.

توابع مرتبط یا مشابه

تابعCONCATENATE

شکل و ساختار

string1 & string2 [& string3 & string_n]

پارامترها یا آرگومانهای ورودی

string1   تا  string_n رشته‌های متنی هستند که قرار است به هم چسبانده شوند.

قابل استفاده در

Excel 2013, Excel 2011 for Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

نوع تابع در اکسل:

Worksheet function

VBA function (VBA)

مثال (به عنوان تابع در صفحه‌ی کاری)

مطابق شکل، متناسب با فرمولی که در سلول A3 نوشته می‌شود، نتایج زیر حاصل می‌گردند:operator

=A1&A2

نتیجه: “Alphabet”

 

=”Tech on the “&”Net”

نتیجه: “Tech on the Net”

 

=(A1&”bet soup”)

نتیجه: “Alphabet soup”

مثال به عنوان تابع در VBA

Dim LValue As String

 

LValue = “Alpha” & “bet”

با این کد، متغیر LValue مقدار Alphabet را می‌گیرد.