تابعDOLLAR

تابعDOLLAR

شرح عملکرد

تابع Dollar، یک مقدار عددی را به مقدار متنی (Text) و با فرمت واحد پولی (Currency) تبدیل می‌کند. فرمت مورد استفاده در این فرمول، به صورت زیر است:

$#,##۰٫۰۰_);($#,##۰٫۰۰)

توجه: تفاوت اساسی میان فرمت عددی که تابع DOLLAR روی اعداد اِعمال می‌کند و فرمت‌بندی که از طریق منوی Number (قابل دسترسی از Home Tab و گروه Number) اِعمال می‌شود این است که تابع DOLLAR، عدد ورودی را با فرمت متنی (Text) نمایش می‌دهد در حالی که منوی Number همان فرمت عددی را حفظ می‌کند؛ با این حال مقدار حاصل از تابع DOLLAR را می‌توان در محاسبات عددی نیز به کار گرفت زیرا اکسل به طور خودکار مقادیر عددی وارد شده با فرمت متنی را به عدد تبدیل می‌کند.

شکل و ساختار

DOLLAR( number, [decimals] )

پارامترها یا آرگومانهای ورودی

number  : عددی که قرار است به رشته‌ی متنی تبدیل شود.

decimals : تعداد ارقام اعشار و مقداری اختیاری است. اگر مقداری در این قسمت وارد نشود، دو رقم اعشار بصورت پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود. اگر مقدار منفی در این قسمت وارد شود، به همان مقداری که وارد شده، عدد غیر اعشاری گرد (Round) می‌شود (مثال زیر را ببینید).

قابل استفاده در

Excel 2013, Excel 2011 for Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

نوع تابع در اکسل:

Worksheet function

مثال (به عنوان تابع در صفحه‌ی کاری)

مطابق شکل، متناسب با فرمولی که در سلول A3 نوشته می‌شود، نتایج زیر حاصل می‌گردند:

=DOLLAR(A1, 0)

نتیجه: “$۱۲۰”

 

=DOLLAR(A1)

نتیجه: “$۱۲۰٫۱۰”

 

=DOLLAR(A2, 3)

نتیجه: “$۵۲٫۰۰۰”

 

=DOLLAR(1345, 2)

نتیجه: “$۱,۳۴۵٫۰۰”

 

=DOLLAR(A1+A2, -2)

نتیجه: “$۲۰۰”

در حالت آخر که به جای تعداد ارقام اعشار، عدد -۲ وارد شده است، عدد حاصل از محاسبه‌ی A1+A2 یعنی ۱۷۲٫۱ با دو رقم گرد می‌شود؛ یعنی علاوه بر اینکه مقدار اعشاری برای آن در نظر گرفته نمی‌شود، خود عدد ۱۷۲ نیز تا دو رقم گرد می‌شود و نتیجه‌ی $۲۰۰ حاصل می‌گردد.