تابع LEFT

تابع LEFT

شرح عملکرد

تابع LEFT امکان استخراج قسمتی از متن (زیرمتن یا SubString) را از محل شروع متن فراهم می‌آورد. محل شروع متن در انگلیسی از چپ (چون انگلیسی یک زبان از چپ به راست است) و در فارسی از راست (چون فارسی از راست به چپ است) می‌باشد.

شکل و ساختار

LEFT( text, [number_of_characters] )

پارامترها یا آرگومانهای ورودی

text  : متن اصلی است که قرار است قسمتی از آن را استخراج کنیم.

number_of_characters : مقداری اختیاری و بیانگر تعداد کاراکترهایی است که می‌خواهیم از محل شروع متن، استخراج شوند. اگر این پارامتر حذف شود، فقط یک کاراکتر از محل شروع متن برگردانده می‌شود.

قابل استفاده در

Excel 2013, Excel 2011 for Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

نوع تابع در اکسل:

Worksheet function

VBA function (VBA)

مثال (به عنوان تابع در صفحه‌ی کاری)

مطابق شکل، متناسب با فرمولی که در سلول C1 نوشته می‌شود، نتایج زیر حاصل می‌گردند:

=LEFT(A1, 5)

نتیجه: “Alpha”

 

=LEFT(A2, 8)

نتیجه: “techonth”

 

=LEFT(“Excel”, 2)

نتیجه: “Ex”

 

=LEFT(“Excel”)

نتیجه: “E”

 

=LEFT(“Excel”, 25)

نتیجه: “Excel”

مثال به عنوان تابع در VBA

The LEFT function can also be used in VBA code in Microsoft Excel.

LEFT function  LEFT function in Excel VBA code:

Dim LResult As String

 

LResult = Left(“Alphabet”,3)

The variable LResult would now contain the value of “Alp”.