تابع FIXED

تابع FIXED

شرح عملکرد

تابع Fixed، یک مقدار «متنی» که بیانگر عدد گرد شده به تعداد مشخصی ارقام اعشار است را بر می‌گرداند.

شکل و ساختار

FIXED( number, [decimals], [no_commas] )

پارامترها یا آرگومانهای ورودی

number : عددی است که باید گرد شود.

decimals: مقداری اختیاری است؛ بیانگر تعداد ارقام اعشار است که در نتیجه نمایش داده می‌شود. اگر به جای این پارامتر مقداری وارد نشود، تعداد ارقام اعشار، ۲ در نظر گرفته می‌شود.

no_commas: مقداری اختیار است. اگر این پارامتر True باشد، کاما (جداکننده‌ی سه رقم سه رقم) در نتیجه نمایش داده نمی‌شود و اگر False شود، کاما در نتیجه نمایش داده می‌شود. اگر این پارامتر وارد نشود، به صورت پیش‌فرض، کاما در نتیجه نمایش داده می‌شود.

قابل استفاده در

Excel 2013, Excel 2011 for Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

نوع تابع در اکسل:

Worksheet function

مثال (به عنوان تابع در صفحه‌ی کاری)

مطابق شکل، متناسب با فرمولی که در سلول C1 نوشته می‌شود، نتایج زیر حاصل می‌گردند:

=FIXED(A1, 1, TRUE)

نتیجه: “۱۲۰۰٫۴”

 

=FIXED(A1, 1, FALSE)

نتیجه: “۱,۲۰۰٫۴”

 

=FIXED(A2, 0, TRUE)

نتیجه: “۳۵۱۲۴”

 

=FIXED( A2, 0, FALSE)

نتیجه: “۳۵,۱۲۴”

 

=FIXED(52.1254, 2, TRUE)

نتیجه: “۵۲٫۱۳”

 

=FIXED(52.1254)

نتیجه: “۵۲٫۱۳”