تابع EXACT

تابع EXACT

شرح عملکرد

تابع Exact، دو مقدار متنی را مقایسه نموده و در صورتی که این دو عبارت متنی دقیقاً مثل هم باشند، مقدار TRUE به معنی درست و در غیر این‌صورت مقدار FALSE به معنی اشتباه را نمایش می‌دهد.

شکل و ساختار

EXACT( text1, text2 )

پارامترها یا آرگومانهای ورودی

مقادیرtext1  و text2 متن‌هایی هستند که قرار است با هم مقایسه شوند.

تابع Exact به کوچک یا بزرگ بودن حروف، حساس (Case-Sensitive) است؛ در عین حال فرمت‌های متنی (از قبیل رنگ یا فونت یا سایز یا Bold یا Italic و …) را نادیده می‌گیرد.

قابل استفاده در

Excel 2013, Excel 2011 for Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

نوع تابع در اکسل:

Worksheet function

مثال (به عنوان تابع در صفحه‌ی کاری)

 

مطابق شکل، متناسب با فرمولی که در سلول C1 نوشته می‌شود، نتایج زیر حاصل می‌گردند:

=EXACT(A1, A2)

نتیجه: FALSE

* به دلیل کوچک/بزرگ بودن حرف T در ابتدای کلمه.

=EXACT(A3, A5)

نتیجه: TRUE

 

=EXACT(A3, A4)

نتیجه: FALSE

 

=EXACT(A4, “Alphabet”)

نتیجه: TRUE