تابع CLEAN

تابعCLEAN

شرح عملکرد

تابع Clean تمام کارکترهای غیرقابل چاپ را از یک رشته‌ی متنی پاک می‌کند.

ممکن است زمانی که داده‌ها را از یک برنامه‌ی دیگر در شیت‌های اکسل کپی می‌کنیم، برخی کاراکترهای آن نامعلوم باشند (مثل ۳۲ کاراکتر اول جدول کدهای اسکی)؛ با تابع Clean، این کاراکترهای غیرقابل چاپ حذف می‌شوند (جدول کدهای اسکی، صفحه‌ی ۴۲۲).

شکل و ساختار

CLEAN( text )

پارامترها یا آرگومانهای ورودی

text  : رشته‌ی متنی است که حاوی کاراکترهای غیرقابل چاپ است.

قابل استفاده در

Excel 2013, Excel 2011 for Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

نوع تابع در اکسل:

Worksheet function

مثال (به عنوان تابع در صفحه‌ی کاری)

مطابق شکل، متناسب با فرمولی که در سلول C1 نوشته می‌شود، نتایج زیر حاصل می‌گردند:”hi there”

=CLEAN(A2)

نتیجه: “this is a test”

=CLEAN(CHAR(9)&”Monthly report”&CHAR(10))

نتیجه: “Monthly Report”

توضیح: CHAR(9) و CHAR(10) کاراکترهای غیرقابل چاپ هستند